Historik

Historik
Föreningen Partnership in Learning (PiL) bildades i april 2006. Syftet var att ekonomiskt kunna bidra till att de seminarier för kvinnor som hållits i begränsad skala sedan år 2004 skulle kunna fortsätta och utvecklas. Seminarierna hölls på kursgården Agape Learning Center i staden Moshi i Tanzania och behandlade teman som utbildning i ”starta eget”, odling, bokföring, marknadsföring, familje- och arvsrätt m m..

Historien innan PiL kom till är följande:
Sedan drygt tjugo år har Danderyds församling en vänförsamling i Moshi i Tanzania. Mellan Danderyds församling och vänförsamlingens präst, Kennedy Kisanga, har ett omfattande och givande samarbete bl a lett till att kursgården Agape Learning Center kunnat byggas i ett fattigt område och användas för förskoleverksamhet, utbildning i datakunskap, kontorsservice, internetcafé, ”lära-för-livet”, seminarier m m.

År 1999 fick några medlemmar i Danderyds församling kontakt med en tanzansk kvinna, Herrieth Duma, som arbetade hårt för att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor i sitt land. Herrieth hade viss juridisk utbildning men behövde mer kunskap om juridiska och sociala vägar att bättre kunna hjälpa kvinnor. Hon inbjöds till Sverige av Internationella Juristkommissionen och fick sin resa betald av Svenska Institutet. Besöket varade två veckor och inkluderade besök hos kvinnojourer, kvinnocentrum och brottsofferjourer. Vid tiden för hennes återvändande till Tanzania hade en grupp kvinnor och män i Sverige kommit överens om att svara för kostnaderna för hennes juristexamen. Herrieth kom in på universitetet i Iringa år 2000 och tog sin examen i september 2003. Efter hennes examen fortsatte gruppen att samla pengar till en fond för kvinnoseminarier att hållas på kursgården Agape Learning Center och för att göra det ekonomiskt möjligt för Herrieth att bistå kvinnor tills hon plötsligt avled år 2005.

Efter denna tragiska händelse beslöt gruppen att inte ge individuellt stöd utan istället stödja kvinnors utbildning på ett bredare plan. I överenskommelse med Agape Learning Center, som år 2004 registrerats som en NGO, har antalet seminarier därefter utökats och utvecklats.

Den utbildning kvinnorna har fått genom seminarierna har visat sig värdefulla på flera sätt. De får kännedom om de juridiska rättigheter för kvinnor som på senare år lagstadgats i landet men fortfarande inte trängt igenom i de lokala lagarna. De får nödvändig kunskap för att förbättra de ekonomiska villkoren för sig själva och sina familjer. Samtidigt stärks deras sociala position i samhället.

Seminarierna har lett till att kvinnor som deltagit bildat ett eget nätverk med f n 120 kvinnor, Twende Pamoja Women Group(=Låt oss gå tillsammans), som tillsammans har odlingar, arbetar med tillverkning av tegelstenar och samarbetar med att marknadsföra och sälja sina produkter.

2008 registrerades TPWG som NGO.