Stadgar

Stadgar för Föreningen Partnership in learning
§1 Föreningen Partnership in learning är en obunden ideell förening vars syfte är att stödja utbildning av kvinnor i Moshiområdet i Tanzania med kvinnors och mäns lika levnadsvillkor och värde som mål.

§2 För att uppfylla sitt syfte är föreningens verksamhet främst att:
• Förmedla information om mänskliga rättigheter.
• Visa på samband mellan könsdiskriminering och fattigdom.
• Förmedla utbildning som förbättrar kvinnans villkor.
• Stimulera kontakter mellan Sverige och Tanzania.
• Samla in pengar till utbildningsprojekt. Projekten kan stödjas av föreningen ensam eller tillsammans med andra organisationer.

§3 Medlem är den som vill arbeta för föreningens syfte och betalar medlemsavgift.

§4 Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas på medlemsmöte som kallats med två veckors varsel.

§5 Styrelsen väljs på årsmöte och består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Ordföranden väljs på årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För att styrelsen skall vara beslutsför skall minst tre ledamöter närvara. Varje medlem har en röst.

§6 Ordinarie årsmöte hålls senast 15 maj. Kallelsen skall utgå senast två veckor före bestämd mötesdag.

§7 Beslut på årsmöte och medlemsmöte fattas genom omröstning, varvid varje medlem, som betalt medlemsavgift, äger en röst.

§8 Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§9 Föreningens bokföringsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§10 Räkenskaper och förvaltning skall granskas av en revisor som väljs på årsmötet.

§11 För ändring av stadgar fordras beslut på två varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§12 Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på årsmöte efter det att förslag om upplösning utgått med kallelse i vederbörlig ordning. Upplösning kan endast ske om förslaget stöds av 3/4 majoritet av på årsmötet närvarande medlemmar.

§13 Vid upplösning av föreningen skall eventuella ekonomiska tillgångar skänkas till verksamhet som är i överstämmelse med föreningens syfte.

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande möte den 12 april 2006.