Årsberättelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Styrelsen har under året bestått av
Ordförande: Agneta Kinch
Sekreterare: Kerstin Harling Nuss
Kassör: Eva-Lisa Frisk

Övriga ledamöter:
Gunilla Fröberg
Kerstin Wallin Lindholm
Kenneth Fjällborg
Marianne Stenholm från den 12 maj 2015

Revisor: Ingegerd Wrette-Lundin
Revisorssuppleant: Kerstin Dahlén
Valberedning: Petra Szabo och Judit Heurlin

Sammanlagt fem protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret. Årsmöte med efterföljande konstituerande styrelsemöte hölls den 12 maj 2015 i Andrum, Svenska kyrkans lokal i Mörby Centrum.

Medlemsbrev har sänts ut.

Styrelsens arbete under det gångna året har i mångt präglats av att finna vägar och former för att nå ut till fler människor och berätta om föreningens mål och verksamhet.

Under verksamhetsåret har även fortsatt utbildningsverksamhet genomförts på Agape Learning Center i Moshi under ledning av Richard Kessy. Syftet är att stödja utbildning för kvinnor med målet – kvinnors och mäns jämställdhet och lika värde i samhället. Två seminarier, finansierade av föreningen, har hållits under året 2015, ett seminarium under 10 dagar i juni med 50 deltagare och ett andra seminarium under tio dagar i september med 53 deltagare. Efterfrågan till dessa seminarier är stor och det är därför med stor glädje och tacksamhet som vi har haft möjlighet att genomföra dem.

Vi har också under året haft förmånen att få ta emot bidrag i form av kollekt och generösa gåvor, vilket möjliggjort fortsatt verksamhet för kvinnorna i området runt Moshi. Stockholms stift har direkt till Agape Learning Center bidragit med 30.000 kronor. Från Österåkers församling ha erhållits 25.000 kronor. Dessa bidrag har möjliggjort två seminarier, som hållits under början av 2016.

Två av våra styrelseledamöter gjorde en utvärderingsresa till Moshi hösten 2014. Resultatet av genomförda intervjuer av tidigare deltagare/kvinnor har ytterligare bekräftat behovet av vår verksamhet. Gunilla Fröberg och Kerstin Wallin Lindholm har under året fortsatt informera om erfarenheterna från denna resa.

Ett viktigt arbete i våra strävanden att nå ut med information har också varit uppdateringen av vår hemsida och arbetet med vår folder. Ansvarig för detta har varit Kenneth Fjällborg.

Inför kommande verksamhetsår har vi en önskan om att åter ansöka om pengar från Forum Syd. Det är ett krävande arbete men med hjälp genom formalia-djungeln så hoppas vi att det ska bli möjligt.

Västergarn i maj 2016
Styrelsen/ Agneta Kinch

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
För perioden 1 januari till 31 december 2014

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande Mick Lidbeck
Vice ordförande Kerstin Harling Nuss
Kassör Berit Pettersson
Sekreterare Kenneth Fjällborg
Gunilla Fröberg
Eva-Lisa Frisk
Kerstin Wallin Lindholm
Agneta Kinch
Lennart Berg
Revisor Ingegerd Wrette-Lundin
Revisorsuppleant Kerstin Dahlén
Valberedning Petra Szabo (sammankallande) och Judit Heurlin

Föreningen har under året hållit 7 styrelsemöten och ett årsmöte som alla protokollförts. Två medlemsbrev har sänts under året för att inbjuda till olika föreningsengagemang.

2014 var återigen ett år med projektpengar från Sida förmedlade genom Forum Syd. Det har präglat styrelsens arbete. Vi har fått glädjande rapporter från Tanzania och kämpat med de formalia som följer med sidafinansiering. Liksom alla andra år har vi sökt tillfällen att berätta om föreningen och kursverksamheten och att få fler föreningsmedlemmar.

Under året har kollekt tagits upp framför allt i Danderyds församling många gånger. Två styrelsemedlemmar som under september gjorde en uppföljningsresa till Moshi har hållit föredrag om kvinnorna och kurserna i flera olika sammanhang. Ja alla har vi berättat där vi har kunnat. Från Österåker – Östra Ryds församling har vi i likhet med tidigare år fått pengar till ett seminarium, vilket kostar runt 25.000 svenska kronor.

I januari hade vi besök av pastor Kennedy Kisanga från Moshi, initiativtagaren till många verksamheter och projekt som hjälper människor till utveckling i hans område. Vid en samling för honom och många olika tanzaniavänner fick också PiL berätta om sig . Under december hade Moshigruppen en utställning på biblioteket i Mörby Centrum om sina olika engagemang i Tanzania och där blev också PiL belyst.

27/4 höll PiL sitt årsmöte i Församlingens Hus i Danderyd. Förutom formalia fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag av Sten Rylander, tidigare ambassadör i fyra afrikanska länder däribland Tanzania. Han har besökt byarna runt Moshi där kvinnorna som utbildas på Agape Learning Center lever. ”Afrika vänder” är titeln på hans bok som innehåller en bred exposé om utvecklingen.

En dag i september möttes representanter för olika grupper i Sverige som har engagemang kring Moshi stad och landsbygd. Vi enades om att hålla varandra informerade om våra verksamheter och t ex planerade resor, frakt och erfarenheter om bl a bra boenden. Det gäller PiL, Moshigruppen inom Danderyds församling som stöder många olika projekt i byarna kring Chekereni, Mjölkprojektgruppen som bidrar till mjölk till skolbarn och Föreningen Ushirika i Nyköping som stöder Montessoripedagogik.

De glädjande rapporterna från Tanzania handlar om de fyra 10-dagarskurser som kom 195 kvinnor och 2 män till del. En nyhet för 2014 var bildandet av ett kursråd bestående av föreläsarna i de olika ämnena och några kvinnor ur målgruppen ”outbildade landsbygdskvinnor”. Dvs när de deltagit i kursen är de efter en tid snarare entreprenörer på landsbygden. Tre styrelsemedlemmar kunde vid olika tillfällen delta i kursrådsmöten och märka vilka ambitioner deltagarna har för att utveckla kurserna.

Ingenting av verksamheten i Tanzania skulle kunna ske utan hjälp av kurssamordnaren Richard Kessy som har sitt kontor och sin uppgift på kursgården Agape Learning Center i utkanten av Moshi.

Höjdpunkten under året är utvärderingen av den långsiktiga effekten av undervisningen. Gunilla Fröberg och Kerstin Wallin Lindholm som gjorde besöksresan i september intervjuade 6 kvinnor som gick kursen 2009, det första året med Sida-pengar. Det de kvinnorna lärt sig, undervisade de sedan vidare hemma i byn. Alla de här 6 hade verkligen förvaltat väl sin nya kunskap. Läs gärna följande personliga berättelse som ingår i slutrapporten till Forum Syd.

As a part of the evaluation we interviewed six women from two different villages who had taken part in a seminar in 2009. All of them were positive and told us open-mindedly how they had experienced the seminar and what consequences it had had for them.
One of the women was the leader of a village of 300 families. After the seminar she gathered 14 women from the village, informed them what she had learnt about human rights and legal rights. She also shared the practical knowledge she had learnt about cultivation, breeding domestic cattle and microloan. These 14 women spread the knowledge to other women and she estimate that about 100 women were reached. A big problem in the country is that 60% of the married women are beaten by their husband. They do not talk openly about that as they are ashamed and afraid to be excluded. During the seminar they had discussed this. Back in the village she encouraged the women to start talking and they did. She gathered the men and told them what the law says and the situation improved.
The education about health and medical treatment led to some of the women going for medical examination. Two of them had breast-cancer, had operations and are now cured. One woman, widow with nine children, was HIV-positive. She now gets treatment with brake medicine.
One woman described herself as a victim. When her husband died his brother took her home and land. She and the children were forced to run away as she was afraid for her life. After the seminar, when she got aware of her rights, she consulted a lawyer who helped her to get her home and land back. Another woman described a similar story. Now the women are aware of their rights and can uphold them.
One woman did not know anything about entrepreneur-ship before the seminar. She was inspired, got a microloan and bought pigs, goats and hens. For the money she earned she paid the children´s school-fees.
Another woman began to grow jatropha and inspired four other villages to start growing. She bought the nuts and began to produce soap. She wants to buy a machine to be able to packet the soaps better and be more successful in selling them with better interest.
One of the women was a photographer. She took a microloan and bought a new camera and a motorbike. She got more tasks to photo weddings and other events.
One of the women was a dressmaker. After the seminar she took a microloan and bought two sewing-machines, hired two young girls whom she educated and paid.
All women in the group had some sort of entrepreneur-ship. Mostly they breed livestock or grew vegetables. The income goes to the family and the children´s school-fees.
This is just some examples how the women could use the education. In general they shared what they had learnt and supported each other.

PiLs syfte är att stödja utbildning för kvinnor med målet kvinnors och mäns jämställdhet och lika värde i samhället. Vi är övertygade om att PiL fyller sitt syfte!

Österskär i mars 2015

Styrelsen/ Mick Lidbeck
ordförande

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

För perioden 1 januari till 31 december 2013

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande Mick Lidbeck

Vice ordförande Kerstin Harling Nuss

Kassör Berit Pettersson

Sekreterare Kenneth Fjällborg

Gunilla Fröberg

Eva-Lisa Frisk

Kerstin Wallin Lindholm

Agneta Kinch från 28/4

Lennart Berg

Revisor Claes Nordmark

Revisorsuppleant Anders Lidbeck till september

Valberedning Magnus Lidbeck till september (sammankallande) och Berit Nordmark

Föreningen har under året hållit 6 styrelsemöten och ett årsmöte som alla protokollförts.  Två medlemsbrev har sänts under året för att inbjuda till olika föreningsengagemang.

Styrelsens arbete har under året präglats av i huvudsak två önskningar. Eftersom verksamheten är viktig, ville vi verkligen söka pengar till ett nytt utbildningsprojekt och vi ville hitta vägar att nå fler människor och nya sammanhang att berätta om föreningens syfte. Processen att göra en ansökan är lång och mödosam och har inneburit nära samarbete med projektledaren Richard Kessy på Agape Learning Center, där kurserna hålls, och med en ny handläggare på Forum Syd. Ansökan godkändes och pengar för 2014 har utlovats.

Behovet av att få nya människor engagerade har lett till flera evenemang i samverkan med andra, där vi fått möjlighet att lyfta fram föreningen och vår samarbetspartner i Tanzania. Under april månad pågick i fyra församlingar samtidigt en utställning med tanzanskt måleri. Tavlor från Tingatinga Cooperative i Dar es Salaam visades, en av konstnärerna var här och han medverkade vid flera tillfällen i olika grupper och Tanzanias ambassad medverkade vid vernissagen. I samband med utställningen gavs tillfälle att berätta om olika projekt i Tanzania bl a om Partnership in Learning.

28/4 hölls PiLs årsmöte i Församlingens Hus i Danderyd som en del av en Tanzania-helg. Tingatingautställningen pågick och vi hade besök av konstnären och sagoberättaren John Kilaka, som målade med oss och för oss. Helgen samlade många deltagare och PiL fick ett gott tillfälle att presentera föreningen.

7/9 bildades Tanzanian National Association under ett garden party på Tanzanias ambassad i Näsby Park. Pil fick möjlighet att berätta om kvinnoseminarierna i Tanzania. Informationen om undervisningen i entreprenörskap och om lagarna om arv, mark och äktenskap möttes med entusiasm av de närvarande tanzanierna.

13/10 gavs en körkonsert i Åkersberga kyrka till förmån för PiL. Under konserten och vid det efterföljande musikcaféet berättade vi om föreningen och visade en liten utställning. Alla intäkter gick till PiL.

Vad har kunnat hända i Tanzania under detta andra år utan projektpengar genom Forum Syd? Tack vare generösa gåvor från enskilda och från församlingar har flera kurser kunnat hållas. Två 10-dagars kurser har bekostats helt och hållet av PiL. Så har 84 kvinnor från två olika byar långt ifrån Agape Learning Center fått viktig kunskap om hur man kan starta en affärsverksamhet.  De har fått tips om vad som kan löna sig – odling, husdjur, catering, biodling -, lärt sig om bokföring, marknadsföring och hur man söker ett mikrolån. Dessutom har de fått undervisning om de lagar som kan vara särskilt viktiga för en kvinna att känna till, lagarna om arv, äktenskap och markägande. Det är viktig kunskap att föra med sig hem till byn, där de traditionella lagarna lätt blir rådande, om man inte vet vad som gäller nu.

De projektpengar som har beviljats inför 2014 ska räcka till kurser enligt denna väl beprövade modell men dessutom två nya moment. Ett kursråd ska bildas med deltagare huvudsakligen representerande målgruppen, dvs landsbygdskvinnor utan högre utbildning. De ska få inblick i och kunna påverka hur en kurs läggs upp, hur det är att samarbeta med en partner utomlands och försöka följa upp mål och måluppfyllelse. Att medverka i kursrådet blir att få träning i demokrati.  Det andra momentet är att göra en utvärdering av den långsiktiga effekten av utbildningen. För de kvinnor som har deltagit i tidigare kurser- vad har det betytt, vilka förändringar har det lätt till? Vi ser med spänning fram emot resultat av de nya momenten.

Österskär i mars 2014

Styrelsen / Mick Lidbeck ordf

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012

För perioden 1 januari till 31 december 2012

Styrelse har under året varit:
Ordförande Mick Lidbeck
Vice ordförande Kerstin Harling Nuss
Kassör Lennart Berg
Sekreterare Kenneth Fjällborg
Gunilla Fröberg
Eva-Lisa Frisk
Under hösten adjungerades:
Kerstin Wallin Lindholm
Berit Pettersson
Revisor Claes Nordmark,
revisorsuppleant Anders Lidbeck
Valberedning Magnus Lidbeck (sammankallande) och Berit Nordmark

Föreningen har under året haft sex styrelsemöten och ett årsmöte som samtliga har protokollförts. Ett höstbrev till medlemmarna informerade om läget och samlingarna.

Vid årsmötet 13/5 berättade Kenneth Fjällborg från sin resa till Moshi i början av året. Han besökte vänner till föreningen i byar i trakten. Som ett undantag hölls ett veckolångt seminarium i lutherska församlingen i Chekereni och inte som normalt på Agape Learning Center. Kenneth kunde delta under några kursdagar. Han gav oss en bild av god stämning mellan kvinnorna och kursledaren Richard Kessy och övriga föreläsare. Givetvis är det enklare att hålla kurs på Agape i en förläsningssal med stolar och bord och undervisningsmaterial på plats. Men kvinnorna slapp långa resor.

Under vistelsen i Moshi hade Kenneth möten med MrKessy och kvinnogruppen TPWG och kunde diskutera ytterligare ett år utan Sidapengar. Tack vare generösa gåvor från enskilda personer och församlingar har föreningen kunnat sända 81.000 kronor till Tanzania. Pengarna bekostade tre seminarier under 2012 och ett under början av 2013. Under året fick 150 kvinnor kunskap om hur de kan försörja sig och sina familjer bättre. Det är kvinnor utan utbildning och anställning. Många är småbönder som odlar sin mat men saknar pengar till skolavgifter, salt, fotogen och mediciner. Nästan alla kommer till kurserna för att lära sig hur de kan skaffa sig en inkomst. Men utöver det får de kunskap om sina rättigheter enligt lagarna för äktenskap, arv och markägande och vart de kan vända sig för att få sin rätt eller skydd. Med egna pengar och kunskap om juridiken växer både självkänsla och respekt i samhället.

Under våren 2012 arbetade Eva-Lisa Frisk och Mick Lidbeck med rapportering och revision av 2011 års projekt som nu godkänts av Forum Syd.

Under hösten har styrelsen utökats med två nya medlemmar Kerstin Wallin Lindholm och Berit Pettersson som har gett sig i kast med en ny ansökan till Forum Syd. Vi har förhoppningar om att det kan leda till en utveckling av projektet genom kursråd och utvärderingar.

Vi tror att många människor gärna skulle bidra till kursverksamheten i Tanzania, om de kände till den. Därför försöker vi hitta sammanhang där vi kan informera. Under kyrkornas globala vecka i november berättade Gunilla Fröberg ur styrelsen om sitt besök i Moshi vid samlingar i Österåker och Danderyd.

Det är angeläget att PiL får fler medlemmar och mer pengar för att kunna stödja utbildning av ännu fler kvinnor! Vi kommer gärna och berättar, om någon föreslår ett forum.

Vi vill påminna om medlemsavgiften 100 kronor! Medlemsavgifter och gåvor tas tacksamt emot på pg 227914-9.

En gåva till kvinnorna i Tanzania kan vara uppvaktning, födelsedagspresent, uppmuntran och tröst!

Österskär i mars 2013

Styrelsen/
Mick Lidbeck ordf

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011
För perioden 1januari till 31 december 2011

Styrelse har under året varit:
Ordförande: Mick Lidbeck
Vice ordförande: Kerstin Harling Nuss
Kassör: Lennart Berg
Sekreterare: Kenneth Fjällborg
Lisbeth Cassemar
Gunilla Fröberg
Eva-Lisa Frisk
Lars Paulson
Petra Szabo
Revisor: Claes Nordmark
Revisorssuppleant: Anders Lidbeck
Valberedning: Magnus Lidbeck (sammankallande) och Berit Nordmark

Föreningen har under året haft åtta styrelsemöten och ett årsmöte som samtliga har protokollförts.

Vid årsmötet 8/5 berättade Emelie Rune om sitt besök i Moshi under en månad. Hon är en ung kvinna som utbildats vid Tillskärarakademien i Stockholm och hon har hållit sykurser i ett par byar i anslutning till vår förenings verksamhet.

Sedan april 2006, då föreningen Partnership in Learning (PiL) grundades, har nu det sjätte verksamhetsåret avslutats. De första årens seminarieverksamhet i Tanzania bekostades med pengar från Danderyds församling och enskilda personers gåvor. Från och med 2009 sker verksamheten i Tanzania med medel från SIDA genom Forum Syd samt föreningens egna pengar, också det resultat av människors gåvor och engagemang.

Efter 3 år med stöd från Forum Syd har vi nu under 2011 inte sökt projektpengar för 2012. Arbetet med ansökning, uppföljning och redovisning är för betungande för styrelsen som den ser ut nu. Därför har vi undersökt olika möjligheter att samverka med andra kring dessa kurser för kvinnor. Kurserna är mycket attraktiva. Det är alltid fler som vill delta än det antal som lokalen på Agape Learning Center rymmer. Ofta vill också män delta. Vi har tillsammans med Forum Syd letat efter någon organisation i trakten kring Moshi att samverka med kring kursverksamheten. Hittills har det inte lyckats.

Vi har sökt efter möjligheter att samverka här runt Stockholm genom att sprida kunskap om Partnership in Learning. I olika församlingar har det berättats om verksamheten i Tanzania och möjligheten att stödja den. Från Svenska kyrkan i Danderyd och i Österåker-Östra Ryd har vi fått pengar under 2011 som kommer att räcka till två hela seminarier 2012. – I oktober deltog PiL i en företagarträff i Täby. Lagom till jul sändes ett nyhetsbrev till 65 medlemmar i PiL.

Med vår direkta partner Agape Learning Center och projektkoordinatorn Richard Kessy har kontakten alltid varit snabb och enkel. Från honom vet vi att under år 2011 har 150 kvinnor och 50 män deltagit i 2-veckorskurser som behandlar kvinnors lagliga rätt, hiv/aids och entreprenörskap inkl projektidéer, lagar och bokföring. Kvinnorna har organiserat sig i arbetsgrupper kring gemensamma projekt. 21 sådana subgrupper har bildats inom de byar som deltagit. Projekten handlar ofta om djurhållning, sömnad, affär och catering. 19 nya mikrolån har beviljats genom TPWG, den kvinnoorganisation som bildats av kvinnor som deltagit i kurserna. Genom att räntan nu stigit till 35% söker sig gruppen till en ny långivare, Lutherska kyrkans lokala bank i Moshi.

Projektledaren på Agape Learning Center och TPWG är medvetna om den nya situationen utan statliga biståndspengar från Sverige. ALC kan fortsätta kursverksamheten men med färre seminarier. All kunskap för att hålla kurserna finns i Tanzania, men de behöver finansiering utifrån. Projektet för 2011 omfattade 160.000 kr. Det vilar nu på PiLs medlemmar och styrelse att aktivt bidra till ekonomiskt stöd till verksamheten. Vi behöver både fler medlemmar och mer pengar!

Under november månad besökte Berit Nordmark från Danderyd Moshi. Berit känner sedan 20 år väl de olika projekten kring prästen Kennedy Kisanga, han som är initiativtagare också till kurserna på Agape Learning Center. Hon hade samtal om nuet och framtiden med såväl Richard Kessy som TPWGs styrelse och betonade att PiL finns kvar med intresse för deras verksamhet, även när vi inte har mycket pengar att bidra med.

Under våren arbetade Eva-Lisa Frisk och Mick Lidbeck med rapportering och revision av 2010 års projekt som nu godkänts av Forum Syd.

Föreningen har under året drabbats av en stor förlust. Lisbeth Cassemar avled i november efter ett par års sjukdom. Lisbeth var föreningen PiLs första ordförande, advokaten som brann för att bidra till kunskap om kvinnors rättigheter i Tanzania. Utan hennes engagemang hade PiL antagligen inte funnits. I samband med hennes bortgång strömmade gåvor till föreningen in ”till Lisbeths minne”. Vi är många i både Tanzania och Sverige som minns henne med mycket stor tacksamhet.

Österskär i april 2012
Styrelsen/ Mick Lidbeck, ordförande

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010

För perioden 1januari till 31 december 2010

Styrelse har under året varit:
Ordförande Lisbeth Cassemar tom 18/4, Mick Lidbeck from 18/4
Vice ordförande: Gunilla Moshi
Kassör: Anders Lidbeck tom 18/4, Lennart Berg from 18/4
Sekreterare: Kenneth Fjällborg
Lisbeth Cassemar
Eva-Lisa Frisk
Gunilla Fröberg
Lars Paulson
Petra Szabo
Kerstin Harling Nuss
Revisor: Lennart Berg tom 18/4, Claes Nordmark from 18/4
Revisorssuppleant: Gunnel Lindgren
Valberedning: Magnus Lidbeck (sammankallande), BeritNordmark och Sara Lindstrand

Föreningen har under året haft sex styrelsemöten och ett årsmöte som samtliga har protokollförts.

Vid årsmötet 18/4 berättade Petra Szabo och Sara Lindstrandom sin vistelse i byn Chekereni och speciellt om kvinnogruppernas olika projekt.

Föreningen höll i november en fest för medlemmar och andra intresserade. Petra Szabo och Kenneth Fjällborg, vilka under oktober gjorde årets besöksresa till vår partner i Tanzania, berättade med bilder. Vi fick höra senaste nytt från kvinnogruppen TPWG, som är en frukt av seminarieverksamheten, och deras olika projekt. Några nya medlemmar till PiL värvades, lotterier och försäljning inbringade pengar. Festen besöktes av representant från Tanzanias ambassad.

Sedan april 2006, då föreningen Partnership in Learning(PiL) grundades, har nu det femte verksamhetsåret avslutats. De första årens seminarieverksamhet i Tanzania bekostades med pengar från Danderyds församling och enskilda personers gåvor. Från och med 2009 sker verksamheten i Tanzania med medel från SIDA genom Forum Syd samt föreningens egna pengar, också det ett resultat av människors gåvor och engagemang.

Under året har föreningen haft tätare kontakt än tidigare med kvinnogruppen TPWG i Tanzania delvis tack vare besöksresan. Det är mycket roligt, eftersom TPWG är den organisation som gör kvinnorna starka tillsammans. TPWG kommer av allt att döma kommer att finnas kvar, även om kursverksamheten en dag upphör. Vid deras årsmöte i december kom 330 kvinnor. De redogjorde för de mikrolån de kan få genom TGT, Tanzania Gatsby Trust och alla projekt kvinnorna startat antingen enskilt eller i grupper.

Med vår direkta partner Agape Learning Center och projektkoordinatorn Richard Kessy har kontakten alltid varit snabb och enkel. Från honom vet vi att under år 2010 har 509 kvinnor och 13 män deltagit i kurserna som behandlar kvinnors lagliga rätt, hiv/aids och entrepreneurskap. 63 mikrolån har beviljats genom TGT. Flera kvinnor har insett att deras rättigheter enligt lagen inte har respekterats. Några är beredda att gå till domstol för att söka rätt. Flera kvinnor har nu plats i kommunala råd, där tidigare inga kvinnor varit representerade, trots att dehaft rätt till det. Fler kan försörja sig själva.

Forum Syd inbjuder regelbundet till kursdagar om olika aspekter av att arbeta med biståndsprojekt i Syd. Medlemmar ur PiL styrelse har deltagit i några även i år. Det pågår också ett arbete kring projektsamverkan för svenska organisationer som har verksamhet som liknar varandra eller geografiskt befinner sig nära varandra. Föreningen har deltagit i sådana träffar och kontakter har knutits.

Under våren arbetade Lisbeth Cassemar och Lars Paulson med rapportering och revision av 2009 års projekt som godkänts av Forum Syd. Undervåren/sommaren 2010 arbetade Eva-Lisa Frisk och Mick Lidbeck med en ansökan till Forum Syd om ett nytt projekt för 2011. Det har beviljats.

Österskär i april 2011

Styrelsen/ Mick Lidbeck
ordförande

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008

för perioden 1 januari 2008 till 31 december 2008

Styrelsen har under året bestått av
Ordförande: Lisbeth Cassemar
Vice ordförande: Gunilla Moshi
Kassörer: Kerstin Dahlén t o m 27/4
Anders Lidbeck fr o m 27/4
Sekreterare: Uno Dahlén
Eva-Lisa Frisk
Gunilla Fröberg
Mick Lidbeck
Magnus Lidbeck t o m 27/4
Lars Paulson
Petra Szabo
Revisor: Lars Pettersson
Revisorssuppleant: Lennart Berg
Valberedning: Inga-May Pettersson, Hilla Widaeus och Margareta Söderberg (Margareta t o m 27/4), Magnus Lidbeck fr o m 27/4.

Styrelsen har även under detta år varit indelad i tre arbetsgrupper.
– Projektgruppen: Lisbeth, Mick och Gunilla M
– Informationsgruppen: Uno, Magnus, Petra och Eva-Lisa
– Ekonomigruppen: Kerstin, Lars, Gunilla F och Anders (Kerstin
t o m 27/4 och Anders fr o m 27/4).

Föreningen har under året haft sex styrelsemöten och ett årsmöte den 27
april som samtliga protokollförts.

Vid årsmötet gav Lisbeth Cassemar en bakgrund till föreningen och visade bilder från Tanzania. Två volontärer, Stina Karlsson och Mattias Mörstam, berättade om sina upplevelser och erfarenheter från sin vistelse i Fukeni där Stina arbetat ihop med kvinnorna i byn och Martin gjort elektriska mätningar i det församlingshus och minimejeri som ingår i vårt nätverk. De visade också en finstämd film från en safari de gjort under vistelsen.

Mick Lidbeck och Lisbeth Cassemar har under året arbetat med en ansökan till Forum Syd om 200 000 kr för bidrag till seminarierna för år 2009. Då det i Tanzania registreras tre skilda former av NGO:s i motsats till den enda form som förekommer i Sverige uppstod problem då vår samarbetspartner Agape Learning Center, som i Tanzania var en i alla avseenden godkänd och registrerad NGO, inte fullt ut motsvarade Forum Syds och Sidas krav på en NGO med registrerade medlemmar och medlemmars val av styrelse. I överenskommelse med Forum Syd och Agape Learning Center påbörjades därför en registrering av den kvinnogrupp, Twende Pamoja Women Group, som tidigare bildats av de kvinnor som genomgått seminarierna.

Partnership in Learning bistod ekonomiskt med 10 000 kr för kostnader i samband med registreringen och i oktober blev Twende Pamoja Women Group en registrerad NGO. Samarbetspartner är fortfarande Agape Learning Center men i egenskap av administratör för att bistå kvinnorna att komma igång som förening och att få den registrerad som en NGO.

I oktober tillstyrkte Forum Syd vår förenings ansökan och lämnade den med bedömning och rekommendation till Sida.

Under året har styrelsen haft kontinuerlig e-mailkontakt angående ansökan till Forum Syd och övrig projektverksamhet.

Föreningen har initierat och ekonomiskt bidragit till ett seminarium för ett 40-tal kvinnor i september.

I juli besökte Gunilla Moshi Agape Learning Center under sin resa till Tanzania och i oktober besökte Lars Paulson församlingens projekt i Moshi och fick då också möjlighet att träffa representanter för Twende Pamoja Group.

I november deltog Gunilla Fröberg och Lisbeth Cassemar i den endagskurs om avtalsefterlevnad som arrangerats av Forum Syd.

Styrelsen har under verksamhetsåret finputsat den broschyr/folder som tidigare tagits fram med information om föreningens mål och inriktning av arbetet, medlemskap m m. Kort att ex.vis användas som tackkort eller hyllningskort har tryckts med samma konstnärliga och uttrycksfulla framsida som på broschyren. Framsidan har skapats av Petra Szabo.

Informationsgruppen har arbetat med hemsidan som nu är i bruk och kan nås via www.partnershipinlearning.se

Danderyd i februari 2009

Styrelsen

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

för perioden 1 januari 2007 till 31 december 2007

Fram till årsmötet 28 april leddes föreningen av en interimstyrelse bestående av Lisbeth Cassemar (ordf.) Gunilla Moshi (kassör), Lars Paulson (sekr.), Mick Lidbeck och Magnus Lidbeck. Revisor var Lars Pettersson.
Styrelse under resterande tid av året har varit Lisbeth Cassemar (ordf.), Gunilla Moshi (vice ordf.) Kerstin Dahlén (kassör), Uno Dahlén (sekr.), Eva-Lisa Frisk, Gunilla Fröberg, Mick Lidbeck, Magnus Lidbeck, och Lars Paulson. I samband med årsmötet knöts även Petra Szabo till styrelsen.
Revisor har varit Lars Pettersson med Lennart Berg som suppleant.
Valberedningen har under hela året utgjorts av Inga-May Pettersson, Hilla Widaeus och Margareta Söderberg.

Styrelsen har efter årsmötet delats upp i tre arbetsgrupper:
– Projektgruppen: Lisbeth, Gunilla M. och Mick
– Informationsgruppen: Uno, Magnus, Petra och Eva-Lisa
– Ekonomigruppen: Kerstin, Lars och Gunilla F.

Föreningen har under året haft fem styrelsemöten och ett årsmöte, som samtliga protokollförts. Vid årsmötet visades Rädda Barnens film ”Hyena Square” som är gjord för ungdomar i Tanzania och handlar om hiv/aids, droger och andra faror och om vikten av att testa sig och möjligheten att leva ett ansvarsfullt liv. Kollekt togs upp för inköp av fyra kopior av filmen som därefter sändes till Tanzania, bl a Agape Learning Center i Moshi, att användas för information.

Under året har föreningen initierat tre seminarier i Agape Learning Center för utbildning av kvinnor i entreprenörskap, redovisning, marknadsföring, plantering av oljeväxten jatropha och information om kvinnors juridiska rättigheter i samhället. På begäran av kvinnorna har en dags utbildning för deras män anordnats med information om bl a familjerätt och arvsrätt.

Seminarierna har medfört att tidigare seminariedeltagare, f n 120 kvinnor, har bildat Twende Pamoja Women Group som arbetar med olika aktiviteter i entreprenörskap, framför allt plantering av jatropha och tegelstenstillverkning. Gruppen avser utveckla ett kreditkooperativ när de får ekonomiska möjligheter därtill.

Under tiden 18 maj till 9 augusti var Tomas Kisanga som har en ledande funktion på Agape Learning Center och bl a ansvarar för kontorsservice, datautbildning och Internetcafé, i Sverige efter inbjudan av bl a föreningen. Under hans vistelse gjordes ett besök i Dalarna för sammanträffande med representanter för Karagwegruppen i Falun/Borlänge i syfte att diskutera nätverksfrågor i Tanzania.

Under tiden 9 november till 15 december var Kennedy Kisanga, styrelseledamot i Agape Learning Center, på besök i Sverige. I samband med besöket diskuterades och planerades verksamheter på Agape Learning Center.

Ordföranden har under året haft kontinuerlig e-mailkontakt om gemensamma samarbetsfrågor med Richard Kessy, administrativ chef på Agape Learning Center.

Styrelsen har under verksamhetsåret ägnat sig åt att ta fram informationsmaterial om föreningen och dess samarbetspartners verksamhet i Tanzania. Informationsgruppen har tagit fram förslag för diskussion och godkännande i styrelsen.

En broschyr/folder har producerats. Den beskriver i ord och bild föreningens mål och inriktning av arbetet samt ger praktisk information om medlemskap etc.

Arbetet med att lägga upp en hemsida för föreningen har påbörjats och den kommer att vara i bruk under våren 2008.
Danderyd i mars 2008

Styrelsen /

Lisbeth Cassemar